AP639572551428
">

نگاهی به کارکردهای مغفول نظام توزیع

با مطرح شدن شعار حمایت از کالای ایرانی در سال جدید توسط مقام معظم رهبری، دوباره مباحث زیادی پیرامون تولید در اقتصاد ایران و حمایت از تولید ملی مطرح شد. بسیاری از کارشناسان به بیان روش‌های حمایت از تو...