Untitled-13
">

نظری بر توسعه اقتصاد شهری و نقش شهرداری...

توسعه پایدار پیوند وثیقی با چگونگی مدیریت و برنامه‌ریزی ‌شهری دارد و حال که شهرداری در آستانه فعالیت خود با منتخبانی جدید قرار گرفته، بابی دیگر برای پرداختن به موضوع مدیریت شهری، به‌ویژه از منظر اقتص...
94368ce1-889a-4d3d-a791-1fcca74778c6
">

همه پیام‌های عبرت آموز یک کارآفرین

طی سال‌های اخیر زندگی و رویه کسب‌و‌کار تجار عصر مشروطه و پس از آن دوره پهلوی‌ها بیش از دهه‌های گذشته مورد توجه محققان و مورخان کشور قرار گرفته است. از این رو، گزارش‌ها، اسناد و کتبی که در این حوزه من...