همایش
">

سرمایه اجتماعی

انسجام و وحدت در داخل كشور و حفاظت از سرمايه اجتماعي، اولويت امروز كشور است و همه ما مسوولان و نخبگان بايد طوري عمل كنيم كه اعتماد عمومي مردم دچار فرسايش نشود. در این شرایط اگر مديران با قدرت در صحنه...