bank
">

سیستم بانکی نیازمند نرمش قهرمانانه

معنای تعبیر نرمش قهرمانانه بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری، مانور هنرمندانه و استفاده از شیوه‌های متنوع برای دست یافتن به مقصود است. بنابراین ضرورت جامعه امروز ایجاب می‌نماید، که بانک مرکزی و سیستم با...
Untitled-mmmmmm
">

ضرورت افزایش سهم حمل‌و‌نقل هوایی در ترانزیت کالا...

حمل‌و‌نقل هوایی سهم عمده‌ای در فعالیت تجاری کشورها دارد، به نحوی که غالبا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد. توسعه ترابری هوایی نه تنها به عوامل...