برزگر
">

سیاست از پنجره بازار و تجارت

در عصر حاضر، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. بی‌تفاوتی افراد و کاهش فزاینده مشارکت آنها در ساختارهایی با دموکراسی نسبتا مناسب، غالب سیاسیون را بر آن می‌دارد تا ابتدا با ایجاد انگیزه در عامه مردم و...