n2614361-3705465
">

باز شدن درهای رونق به روی فرسوده‌ها

سال ۹۶ را می‌توان سال چرخش در بازار مسکن دانست، چرا که این بازار از یک دوره رکود طولانی که یکی از شدید‌ترین رکودهای چند دهه گذشته بود چرخش آهسته‌ای به سمت رونق پیدا کرد؛ مولفه‌های دوره رونق و رکود ای...
n2614361-3705465
">

وام مسكن كاركرد دارد

مسکن در اقتصاد ایران عمدتا بعد از یک افزایش قیمت قابل ‌توجه برای مدت چند سال با رکود مواجه می‌شود که در اصطلاح تابع قیمت آن به‌صورت پله‌ای است، یعنی قیمت بالا می‌رود و باز برای مدت زمان سه یا چهار سا...