">

آب، کلید رشد و توسعه پایدار

آب منبع بقاي همه موجودات زنده روي زمین و عنصر اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود. انسان‌ها برای دستیابی به سلامتی، تندرستی و همچنین توسعه اقتصادي و اجتماعی به منابع آبی نیازمند هستند. همچنین از نظر زیست‌...
میدانی1
">

جامعه نسبت به مسائل آب حساس شده است

اگرچه بخش عمده‌ای از بحران آب در کشور، ریشه در مدیریت نامتوازن آب در چند دهه گذشته دارد، اما در سال‌های اخیر تلاش شده که این مدیریت بر مبنای اصول توسعه پایدار و با مشارکت همه نهادهای تاثیرگذار ذیل شو...
Zayandeh-rood-dry
">

طرح احیا و تعادل‌بخشی، سنگ بزرگ یا آخرین فرصت؟...

امروزه در سراسر دنیا از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان ذخایر استراتژیکی یاد می‌شود که پشتوانه هر کشور به حساب می‏آیند و باید برای استفاده در شرایط اضطراری و خاص حفظ شوند. این درحالی است که طبق اعلام سازم...