قنبری
">

تقابل جزم اندیشی و عقل‌گرایی

– دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی داشتن مجلسی همسو با دولت است. این حرف را در دوران احمدی‌نژاد نمی‌زدم زیرا عملکرد آن دولت را همسو با منافع ملی...